Karpatské neboobservatórium Kolonica

web žiackej školskej rady

Charakteristika školy

        Gymnázium v Snine vzniklo v roku 1953 ako škola, ktorej poslaním je poskytovanie všeobecného vzdelania a príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Za 66 rokov existencie sa škola stala odrazovým mostíkom pre ďalší život a štúdium pre vyše 4900 absolventov. Mnohí z nich sa významne uplatnili v rôznych oblastiach života spoločnosti a pre celé generácie učiteľov školy sú tou najlepšou vizitkou.
V súčasnosti v škole študuje 214 študentov v 12 triedach, z toho je 6 tried 4-ročného štúdia a 6 tried 8-ročného štúdia. Škola má 36 zamestnancov, z toho 26 učiteľov. V školskom vzdelávacom programe je prioritou posilnenie vyučovania cudzích jazykov – v škole sa vyučuje anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk - a implementácia informačno-komunikačných technológií do vyučovania všetkých predmetov.
Škola sa dlhodobo zapája do rôznych edukačných projektov, čím sa zvyšujú všestranné kompetencie žiakov a učiteľov a zlepšuje sa materiálne vybavenie 18 odborných multimediálnych učební aj ostatných priestorov školy. V škole sa nachádzajú učebne slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, výchovných predmetov, laboratóriá fyziky, chémie, biológie a jazykové laboratórium. V aule školy s kapacitou 130 osôb sa pravidelne uskutočňujú rôzne podujatia, napr. prednášky rôznych osobností spoločenského a vedeckého diania, semináre, besedy, konferencie, videokonferencie, stretnutia s rodičmi, viacgeneračné stretnutia absolventov školy a rôzne spoločenské podujatia, čím škola deklaruje svoju otvorenosť širokej verejnosti.

RNDr. Iveta Lazorová

© ® 1.7.2010.