Karpatské neboobservatórium Kolonica

Za dverami Gymnázia v Snine - DOD 2017

Deň otvorených dverí má na Gymnáziu v Snine svoju tradíciu. Aj tento, v poradí už deviaty ročník, otvorila riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová v aule školy, zaplnenej žiakmi ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl zo Sniny i okolia. Svojim mladším kamarátom študenti predstavili možnosti využívania cudzích jazykov v praxi i cestovania krajinami Európy v rámci programov Erasmus+ a EPAS, ktoré škola ponúka. Tí, ktorí sa viac zaujímajú o informatiku, získali informácie o aktuálnom projekte IT Akadémia. Skupinu hostí tvorili najmä žiaci základných škôl, no už tradične ju rozšírili predstavitelia mesta a kultúrnych inštitúcií, bývalí zamestnanci školy, rodičia a najmä absolventi, pre ktorých je už tradíciou stretnúť sa na pôde svojej bývalej školy nielen s učiteľmi, ale aj s bývalými spolužiakmi a spoločne prejsť známymi i menej známymi zákutiami budovy, v ktorej prežili časť svojho života.
Za dverami odborných učební a laboratórií čakali na návštevníkov gymnazisti, ktorí prezentovali prístupným, zaujímavým a mnohokrát i vtipným, zábavným a nápaditým spôsobom svoje poznatky i zručnosti nadobudnuté počas vyučovania aj v rôznych záujmových krúžkoch, ktoré v škole pracujú. Hostia tak mohli vidieť ukážky študentských prác, vypočuť si jazykové prejavy z cudzích jazykoch, zapojiť sa a vyskúšať si rôzne didaktické hry, vedomostné kvízy a testy, netradičné pokusy, prácu s modernou technikou, overiť si svoju telesnú zdatnosť alebo sa niečo nové naučiť cez zážitkové aktivity. Na multifunkčnom ihrisku zápolili štyri družstvá futbalistov o putovný pohár v Gymkocupe, ktorý tentoraz poputoval do Uble. Návštevníci sa so školou mohli rozlúčiť pohľadom na naše Slnko vďaka ďalekohľadu umiestnenému vo fyzikálnom laboratóriu.
Za dverami Gymnázia v Snine sa určite ukrýva množstvo zaujímavých, vážnych i zábavných vecí, no najmä ľudia, ktorí s radosťou každoročne v rámci osláv Dňa študentstva príjmu medzi seba svojich hostí a ponúknu im možnosť prežiť spoločne neopakovateľnú atmosféru svojho DOD-u. A ten je vždy nový, iný, originálny, no najmä nabitý energiou, ktorú gymnazisti vedia zmysluplne využiť, ale aj rozdávať.

PaedDr. Silvia Regecová

Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2017...


Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Snine - DOD 2016

V stredu 16. novembra 2016 sa na Gymnáziu, Študentská 4 v Snine opäť otvorili dvere dokorán. Už od skorého rána sa priestory školy zapĺňali zvedavými žiakmi základných škôl zo Sniny a okolitých dedín. Zvedaví neboli len študenti, ale aj ich rodičia, pedagógovia a absolventi školy. Aj tento rok Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pedagógovia a študenti už po ôsmykrát pozvali verejnosť, aby nahliadla do priestorov školy a strávila v nich deň plný skvelej zábavy a priateľských stretnutí. Tradičné slávnostné otvorenie ôsmeho ročníka DOD v aule školy ozvláštnilo vystúpenie vzácnych hostí: Doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD., prodekana pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, absolventa nášho gymnázia Ing. Dávida Dereníka, riaditeľa Investičnej stratégie pre strednú a východnú Európu Unicredit a Ing. Ivana Hrušku, predsedu správnej rady IT Valley, ktorí si našli čas a zavítali medzi nás, aby sa prihovorili žiakom základných škôl a ich rodičom a svojou odbornosťou a pracovnými skúsenosťami prispeli k ich zodpovednému rozhodnutiu pri výbere strednej školy. V závere úvodnej časti prodekan PF UPJŠ Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. vyzdvihol spoluprácu Gymnázia v Snine a PF UPJŠ a zároveň zdôraznil, že naša škola je jednou z prvých stredných škôl, ktoré sa môžu pýšiť titulom partnerská škola PF UPJŠ. Táto skutočnosť je prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce obidvoch inštitúcií, realizácie spoločných aktivít ako aj toho, že mnohí absolventi PF UPJŠ v Košiciach v súčasnosti pôsobia ako pedagógovia práve v sninskom Gymnáziu.
Pripravený program s množstvom zaujímavých aktivít zahájila riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová. Hostia si mohli prezrieť jednotlivé stanovištia v sprievode študentov našej školy, ktorí ich sprevádzali svetom umenia, histórie, počítačov i cudzích jazykov. Za dverami učební na nich čakali usmievaví žiaci spolu so svojimi pedagógmi a zapájali ich do rôznych činností, ktoré si pre nich pripravili. Návštevníci si mali možnosť zasúťažiť, zaspievať, získať nové vedomosti, zahrať si futbal, nazrieť do sveta magickej fyziky, naprogramovať si svojho robota, zahrať si pexeso na interaktívnej tabuli a matematické hry na tabletoch. Originálnosť, rozmanitosť, pútavosť. Aj takto možno charakterizovať prácu v jednotlivých učebniach. Študenti gymnázia opäť ukázali aj to, že v rámci vyučovacieho procesu hľadajú odpovede aj na závažné otázky spoločenského života a nie je im ľahostajná ani budúcnosť Európy. Svedčí o tom modelové zasadnutie Rady EÚ, ktoré zorganizovali v rámci projektu Euroscola 2017 v priestoroch auly a ich hosťami boli Mgr. Nadežda Sirková, poslankyňa VÚC a Ing. Š. Milovčík, primátor mesta Snina.
Deň otvorených dverí bol opäť jedinečnou príležitosťou, aby si žiaci základných škôl mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť gymnazistom, zapojiť sa do vyučovacieho procesu a získať odpovede na otázky, ktoré im pomôžu zorientovať sa v ponuke stredných škôl a vybrať si správne.

PhDr. Martina Pčolová

Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2016...


Deň otvorených dverí gymnázia tradične netradičný - DOD 2015

Sedmička je už odpradávna magickým číslom. Sú takí, čo tvrdia, že je nešťastná, ale pre študentov a pedagógov Gymnázia, Študentská 4, Snina prinieslo číslo sedem určite len pozitívne zážitky. Siedmy ročník tradičného Dňa otvorených dverí s netradičnými aktivitami pre širokú verejnosť sa skončil a my môžeme povedať, že znovu úspešne.
Aj tento rok privítala škola tradične netradičným programom - zaujímavými prezentáciami, otvorenými hodinami či laboratórnymi pokusmi svojich hostí. Šestnásty november, deň pred Medzinárodným dňom študentstva, ktorý si takto gymnazisti každý rok pripomínajú, triedy, chodby a zákutia školy spoznávali potenciálni gymnazisti, ale najmä, a to nás všetkých nesmierne teší, zavítalo k nám množstvo našich absolventov, bývalých učiteľov a, určite to možno smelo povedať, priateľov školy.
Študenti spolu s pedagógmi sa na tento deň vždy svedomito pripravujú. Na pôde školy žiaden hosť neostal nepovšimnutý. Už pri vstupe do budovy sa každého ujali sprievodné dvojice študentov, ktoré istým krokom previedli návštevníkov svetom jazykov, histórie, počítačov i prírodných vied. Na jednom mieste sa súťažilo, inde sa naberali nové vedomosti prostredníctvom interaktívnych technológií, cestovalo sa po Európe i v čase, vyrábala sa slonia zubná pasta, hladkali sa milé zajačiky, nahrával sa film, hral sa futbal. Aktivity boli rozmanité, zaujímavé, často originálne, no najmä pútavé.
Pre pedagógov je DOD časom vhodným lepšie spoznať svojich študentov, pre žiakov možnosť ukázať také vedomosti, zručnosti, nadania a kvality, ktoré možno v bežnom vyučovacom procese ostávajú neodkryté, nepovšimnuté či nedocenené. Všetky aktivity však smerujú k spokojnosti hostí, ktorí tu prichádzajú po nové informácie o škole, prípadne zaspomínať si na „staré dobré“ študentské či učiteľské časy alebo potešiť sa pohľadom na šikovnosť svojich detí či vnukov.
Veríme, že sedmička priniesla v tento deň spokojnosť nielen do radov gymnazistov, ale najmä medzi našich hostí, ktorých čas a ochotu prísť medzi nás si veľmi vážime a tešíme sa na nich opäť o rok na ôsmom ročníku tejto obľúbenej akcie.

PaedDr. Silvia Regecová

Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2015...


Vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť na Gymnáziu v Snine - DOD 2014

Deň študentstva žiaci a učitelia Gymnázia, Študentská 4,Snina už piaty rok oslávili tým, že otvorili dvere svojej školy nielen pre záujemcov o štúdium, ale i pre absolventov, bývalých zamestnancov a ostatných návštevníkov z mesta i okolia.
Dňa 14. novembra od deviatej hodiny sa priestory školy zapĺňali novými tvárami zvedavých hostí. Ponuka programu tohtoročného DOD-u, ako ho gymnazisti familiárne nazývajú, bola skutočne rozmanitá. Všetko to začalo v aule slávnostným otvorením v prítomnosti primátora mesta Ing. Š. Milovčíka a ďalších vzácnych hostí. Neskôr mali návštevníci príležitosť vidieť to, ako študenti získavajú nové vedomosti, ale aj zažiť tú pravú študentskú atmosféru plnú energie a dobrej nálady. Keďže naša škola podporuje kreativitu, angažovanosť a samostatnosť svojich študentov, jednotlivé aktivity sa niesli v duchu myšlienky „vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť". Žiaci tak mohli vidieť ukážky študentských prác, vypočuť si jazykové prejavy z cudzích jazykoch, zapojiť sa a vyskúšať si rôzne didaktické hry, vedomostné kvízy a testy, netradičné pokusy, prácu s modernou technikou, overiť si svoju telesnú zdatnosť alebo sa niečo nové naučiť cez zážitkové aktivity. Návštevníci v sprievode žiakov školy mali možnosť vidieť areál a priestory školy, jednotlivé triedy a učebne, v ktorých sa realizuje vyučovací proces aj pomocou interaktívnych tabúľ, počítačov alebo s využitím modernej laboratórnej techniky.
Počas návštevy sa mohli hostia hravou formou naučiť aspoň jedno slovo vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa na gymnáziu vyučujú, spolu tak vyskladali Obrázkový školský viacjazyčný slovník. Súťažili v kvízoch Anglický milionár, Euroduel a Poznaj a chráň. Učebňa dejepisu sa v tento deň zmenila na múzeum 1. svetovej vojny so skutočne cennými exponátmi a pútavým filmom o tejto smutnej etape našich dejín spred sto rokov. V učebni geografie hostia prežili smutný príbeh lásky dievčaťa z Užhorodu a chlapca z Krymu, na základe ktorého mali možnosť bližšie spoznať súčasný dianie na Ukrajine. Každý rok sa veľkej obľube tešia aktivity spojené s programovaním, netradičné chemické pokusy, matematické hlavolamy, či ukážka práce s mikroskopmi a ani v tomto roku tomu nebolo inak. Počasie ako na objednávku prilákalo na multifunkčné ihrisko doteraz najväčší počet družstiev žiakov základných, ktorí si zahrali v treťom ročníku futbalového turnaja Gymkocup. Zubaté, a le príjemne sa usmievajúce Slnko si mohli návštevníci pozrieť aj zblízka vďaka ďalekohľadom umiestneným pred budovou gymnázia.
Veríme, že priateľská atmosféra našej školy, otvorenosť v komunikácii a zaujímavý program Dňa otvorených dverí opäť dokázal, že pedagógovia i študenti Gymnázia v Snine vedia ukázať svoje kvality nielen na vyučovaní, pri reprezentovaní školy v rôznych súťažiach, ale i v tento deň, ktorý patrí každoročne nielen im, ale najmä širokej verejnosti.

PaedDr. Silvia Regecová


DOD 2013 NA GYMNÁZIU V SNINE

Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2013...


DOD NA GYMNÁZIU V SNINE

Gymnázium v Snine si už tradične aj v školskom roku 2012/2013 pripomenulo Medzinárodný deň študentstva aj formou prezentácie možností štúdia na škole. 16. november 2012 tak patril Dňu otvorených dverí, kedy možnosť prekročiť prah gymnázia dostala široká verejnosť. Tá mohla nahliadnuť nielen do zmodernizovaných priestorov školy, ale aj sa zoznámiť s projektovou prácou a krúžkovou činnosťou gymnazistov.
Program "DOD" otvorila riaditeľka školy, RNDr. Iveta Lazorová, ktorá na pôde gymnázia privítala všetkých hostí, medzi ktorými nechýbali, tak ako aj po iné roky, študenti a pedagógovia z partnerskej školy z Poľska. O čosi viac o našom gymnáziu sa mohli návštevníci dozvedieť z prezentácie, ktorej hlavným cieľom bolo informovať verejnosť o aktivitách, programoch, medzinárodných projektoch, do ktorých sa škola zapája.
V ďalšej časti "DOD" sa hostia, v prítomnosti študentov gymnázia vo funkcii sprievodcov, mohli presunúť do jednotlivých odborných učební. Atmosféra Vianoc už v novembri dýchla na hostí v učebni slovenského jazyka pri sledovaní školského minidivadielka ,,Vonia to tu človečinou“. Študenti vystupujúci v školskej knižnici zas priblížili návštevníkom spisovateľku a poetku Zlatu Solivajsovú predstavením "Kľúč od každých dverí". Počúvanie s porozumením s využitím audiovizuálnej techniky ponúkala otvorená hodina anglického jazyka v jazykovom laboratóriu, informácie o rozbehnutom projekte Comenius či o už uskutočnenom pobyte študentov gymnázia vo Veľkej Británii zas učebňa anglického jazyka. Prezentoval sa nielen rodný jazyk a najrozšírenejšia angličtina, ale aj ostatné jazyky, ktoré majú študenti gymnázia možnosť študovať: nemecký, španielsky, ruský, a francúzsky. V učebni výchovných predmetov si hostia mohli nielen vypočuť mix piesní vo všetkých týchto jazykoch, ale sa aj otestovať v zábavnom kvíze. Plagát ako z amerického veľkofilmu lákal návštevníkov na malé komediálne historické predstavenie do učebne dejepisu, kde sa tento rok "zastavil" nielen Marcus Antonius s Kleopatrou, Ľudovít XIV., ale tradične prišiel aj praveký človek Homo erectus. Milovníkom matematiky zaiste ulahodila cabri geometria či ukážka matematických modelov, na svoje si však určite prišli aj v učebni či laboratóriu fyziky, v ktorých sa tentoraz upriamila pozornosť na optiku, fyzikálne pokusy a záhady prírody. V učebni a laboratóriu chémie sa opäť raz experimentovalo, našťastie "bez následkov". Kto chcel mikroskopovať, pozrieť si malé divadielko, či naučiť sa viac o poznávaní a ochrane prírody, alebo sa v predstihu dozvedieť ako úspešne zmaturovať - to všetko a ešte omnoho viac ponúkalo laboratórium a učebňa biológie. Hádam budúci informatici sa určite zastavili aj v učebni infomatiky, kde na nich čakali naprogramované hry, karaoke show a aj ukážka z projektu "Let´s sing together". Vznik Európskej únie priblížili humorným spôsobom gymnazisti návštevníkom učebne geografie. S úsmevom na tvári sa tak mohli premiestniť aj do suterénu školy a ,,zazumbovať“ si v školskom fitnescentre. Na multifunkčnom ihrisku v areáli školy zas mohli návštevníci súperiť v minifutbale o "pohár DOD". Mnohí hostia nepohrdli pohostením pripraveným Žiackou školskou radou a malým darčekom, ktorý im bude pripomínať tohoročný DOD.
Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Snine tak opäť potvrdil multifunkčnosť školy a zároveň poukázal na to, že šikovný a ochotný študent, ktorý spolupracuje s pedagógom, často dokáže viac ako od neho okolie očakáva.

Nikola Hrebeňaková, PaedDr. Andrea Malá


3. ročník Dňa otvorených dverí v Gymnáziu v Snine - 2011
Brány školy dokorán

16. november 2011 bol dňom, kedy sa priestory Gymnázia v Snine zaplnili novými tvárami. Nebola to žiadna náhoda, škola otvorila už tretíkrát na počesť Medzinárodného dňa študentstva svoje brány a do jej priestorov mohla nazrieť široká verejnosť. Medzi návštevníkmi dominovali deviataci základných škôl so svojimi učiteľmi, nechýbali rodičia či starí rodičia našich žiakov, bývalí učitelia a všetci, ktorí sú alebo boli nejakým spôsobom spätí s touto školou. Novinkou nebola účasť poľských študentov a ich pedagógov zo škôl, ktoré sú s gymnáziom spojené spoluprácou v rôznych projektoch.
Program odštartovalo slávnostné otvorenie v aule. Prítomných privítala riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová. Nasledovala stručná informácia o zameraní školy, úspechoch a projektoch. Potom sa zaujímavými vystúpeniami prezentovali poľskí študenti stredných škôl z Noweho Sączu a Jasla. Zo vzácnych hostí do školy zavítali poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Nadežda Sirková a Ing. Jaroslav Regec, primátor Mesta Snina Ing. Štefan Milovčík, vedúci Odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD. a mnohí ďalší. Po ukončení oficiálnej časti na hostí čakali dvojice slávnostne oblečených a ešte slávnostnejšie naladených študentov, ktorí sa ich ochotne ujali a sprevádzali zákutiami svojej školy. A veru bolo na čo pozerať! Každá špecializovaná učebňa a každé laboratórium zaujalo čímsi iným. Žiaci pod vedením svojich pedagógov veľmi precízne už dlhšiu dobu pripravovali čo najzaujímavejší a najpestrejší program a s nadšením plnili svoje úlohy, aby svoju školu a seba predstavili v čo najlepšom svetle. Atmosféra tohto dňa je vždy neopakovateľná, preto sa stále viac študentov zapája do prípravy a realizácie, lebo si chce tiež vychutnať ten pocit súdržnosti a hrdosti na svoje výkony a v neposlednom rade na svoju školu.
Na každom stanovišti bola energia sálajúca z týchto mladých ľudí priam hmatateľná. Úsmevné návraty do minulosti, stretnutie s očarujúcimi Japonkami, Indiánkami či Jánošíkom, účasť na rusko-francúzskej Eurovízii, návšteva nemecky a španielsky hovoriacich krajín – to všetko mohol návštevník zažiť na vlastnej koži. Už tradične sú vo veľkej obľube návštevníkov fyzikálne, matematické a chemické pokusy, karaoke v učebni informatiky, pretláčanie rúk v priestoroch posilňovne alebo pohľad na naše Slnko cez astronomický ďalekohľad umiestnený pred školou. Novinkou v tomto roku bol kútik zdravej výživy, možnosť zmerať si tlak, či zatancovať si zumbu. Priestory relax-zóny už tradične patrili Žiackej školskej rade, jej členovia tu prezentovali svoju činnosť a postarali sa aj o malé občerstvenie návštevníkov. Tí mohli svoje chuťové poháriky „poštekliť“ aj na mnohých stanovištiach, ktoré ponúkali ochutnávky národných kuchýň. A tak ste mohli na jednom mieste ochutnať ruské pirohy, francúzske mignnone, slovenské pagáče, suši, arabský chlieb i pravý anglický čaj.
V tento krásny slnečný deň určite nikto neoľutoval, že na chvíľu navštívil na prvý pohľad možno trochu prísne pôsobiacu budovu, lebo vo vnútri ho čakalo množstvo pozitívnej energie, ktorú okolo seba rozdávali všetci zúčastnení. Naozaj – raz vidieť je viac ako stokrát počuť.

PaedDr. Silvia Regecová
Gymnázium Snina


Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2011...


2. ročník Dňa otvorených dverí v Gymnáziu v Snine - 2010

Utorkové ráno 16. novembra 2010, deň pred výročím Nežnej revolúcie, ktorý sme pomenovali Deň boja za slobodu a demokraciu, bolo pred nedávno vynovenou budovou Gymnázia v Snine čímsi výnimočným. Všimli si to určite všetci tí, ktorí tade prechádzajú často, no určite i tí "sviatoční". Bolo tu vidieť frekventovanejšie, no najmä pestrejšie zloženie návštevníkov, ktorí sa za čímsi neobyčajným vybrali do priestorov tejto strednej školy na Ulici študentskej 4. Svojím zložením je to gymnázium klasické so 4-ročným, ale aj s 8-ročným štúdiom. V tomto školskom roku ho navštevuje spolu 577 študentov. Práve táto vyše poltisícka gymnazistov 57-ročnej školy sa spolu s terajším vedením na čele s riaditeľkou RNDr. Ivetou Lazorovou a s celým kolektívom svojich pedagógov rozhodla v spomínaný deň pripraviť už 2. ročník akcie "Deň otvorených dverí". Podujatie sa začalo v prednáškovej aule o 9.00 hodine za prítomnosti verejnosti, súčasných aj budúcich žiakov s vyučujúcimi a ich rodičmi zo Sniny a okolia. Trvalo celkovo štyri hodiny. Privítanie sa týkalo aj pozvaných hostí – medzi nimi poslanca Zastupiteľstva VÚC PSK Ing. Jaroslava Regeca – člena Rady školy pri Gymnáziu v Snine, zástupcov Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Františka Godlu a Mgr. Jaroslava Gnipa, zástupcov mesta Snina Ing. Jána Čopa – viceprimátora Sniny a Mgr. Evy Mihalikovej z útvaru školstva MsÚ, riaditeľa MsKaOS PhDr. Daniela Andráška, riaditeľku SZUŠ Mgr. Evu Goľovú a predsedníčku Rady školy Ing. Melániu Chomaničovú. Zahraničnými hosťami akcie boli 15 študenti a 5 pedagógovia z poľského mesta Novy Sącz, ktorú navštevuje okolo 1 000 študentov. Od Sniny delí túto partnerskú školu okolo 170 km.
"Zámerom dnešnej akcie," ako v závere svojho uvítacieho vystúpenia zvýraznila RNDr. Iveta Lazorová, "je skvalitniť úroveň vedomostí, všeobecného rozhľadu našich žiakov a v rámci cezhraničnej spolupráce aj úroveň vzájomného spoznávania v prospech oboch strán". V nasledujúcom bloku prítomní v aule už boli svedkami prezentácie činnosti a napredovania oboch škôl. Za Sninu, resp. za tunajšie gymnázium, sa tejto úlohy úspešne zhostil Matúš Mackanič, predseda žiackej školskej rady (ŽŠR). Jeho slová boli v globále zamerané na doterajšiu históriu gymnázia, na prenikavé úspechy spolužiakov, na ich všestranné aktivity, ktorými sa prezentujú najmä záujmovou činnosťou pred svojimi spolužiakmi i miestnou verejnosťou. Vtipnou formou, skôr zo zorného uhla pohľadu študentov, sa prezentovali poľskí študenti. Za pomoci ppt-prezentácie, podobne ako Sninčania, priblížili dušu poľských študentov, keď sa v rámci svojich možností usilujú o dobré výsledky činností v rôznych oblastiach.
Z radov dospelých sa za domácich vyjadril poslanec VÚC PSK Ing. Jaroslav Regec, ktorý sa poďakoval za prípravu podujatia študentom i učiteľom a poprial pekné zážitky. PhDr. František Godla z OŠ PSK konštatoval, že sa im spoločne s vedením školy podarilo vytvoriť maximálne vhodné podmienky pre to, aby škola bola úspešná. Podľa neho, ako povedal, sninské gymnázium je popredné v kraji, patrí medzi najvýznamnejšie, vďaka mimoškolským aktivitám a výbornému štúdiu jeho žiakov, a tak prostriedky, ktoré doteraz škole poskytli, boli investované dobre. Krátkym vystúpením Sninu pozdravil aj zástupca poľskej delegácie a vyjadril potešenie nad spoluprácou. Napokon príhovory svojím vystúpením uzavrela Ing. Chomaničová, predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Snina. Prítomným v aule za účasť poďakovala riaditeľka gymnázia RNDr. Iveta Lazorová a vyzvala k prehliadke jednotlivých aktivít prebiehajúcich na určených stanovištiach v priestoroch školy.
Info-relax zónu pre tento deň pripravila na 2. podlaží budovy školy žiacka školská rada pozostávajúca z 11 členov vrátane predsedu Matúša Mackaniča. Bola v nej prezentácia aktivít rady a chutným prekvapením bolo občerstvenie pre návštevníkov. Okrem toho sa tu ponúkala práca s dotykovým monitorom, centrálna nástenka so zaujímavými informáciami. Ako nám povedala koordinátorka ŽŠR PaedDr. Jana Hajtášová pre toto stanovište, občerstvenie, prezentáciu prác rady, využívanie služieb dotykového monitoru a centrálnej nástenky vyčlenili 20 žiackych dvojíc.
Učebňa slovenského jazyka. Tým návštevníkom, ktorí sa rozhodli do nej vstúpiť, určite zostanú zážitky sprostredkované štvoricou žiakov, ktorí za réžie vyučujúcich PaedDr. Silvie Regecovej a Mgr. Evy Obšitníkovej prezentovali Štúdio L+S hrou "Španielska čižma". Príbeh preslávený dvojicou populárnych humoristov Lasicu a Satinského vyvolal u divákov umelecký zážitok naozaj vrcholnej úrovne.
S rovnakým záujmom sa návštevníci zastavovali aj pri prezentácii školskej knižnice, na otvorenej hodine anglického jazyka i celom rade ďalších projektov v rámci vyučovacích predmetov. Tradične upútali efektné chemické pokusy v laboratóriu pod vedením Mgr. Svatavy Marcinovej. Zacvičiť ste si mohli v renovovaných suterénnych priestoroch, kde slúži miestnosť pre aerobic a posilňovňa pod vedením Mgr. Michala Juška. Pobavil nás program v učebni dejepisu, kde sme videli úsmevnú spomienku na nedávne časy aj s módnou prehliadkou a ukážkou spartakiády.
Pri výstupe z budovy ste mohli byť "obeťou" rozhovoru a podelenia sa s dojmami mladých nádejných žurnalistov a úplne na záver vonku pred budovou ste cez ďalekohľad s filtrom Casegraine mohli pozorovať slnečné škvrny, kde sa prezentovali členovia astronomického krúžku Róbert Dzemjan, Anton Hajtáš a Filip Jesenko, ktorých pripravuje pedagóg Štefan Ontkovič. Aj to bol jeden z učitočných dní, ktoré pre Sninčanov pripravili študenti tunajšieho gymnázia na podujatí "Deň otvorených dverí".

Pripravené v spolupráci s redakciou Sninských novín

Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2010...


Deň otvorených dverí v Gymnáziu Snina - 2009

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v meste Snina uskutočnilo viacero aktivít. Jednou z nich bol Deň otvorených dverí v Gymnáziu na Študentskej ulici v Snine. V škole sme odštartovali novú, veľmi zaujímavú tradíciu. Ten, kto mal v pondelok 16. novembra 2009 čas a chuť vidieť školu zvnútra, určite neľutoval. Slávnostne oblečení a veselo naladení študenti vítali návštevníkov už vo vestibule školy. Tóny podmanivej hudby lákali ďalej. Deviataci zo základných škôl zo Sniny a okolia so svojimi učiteľmi, rodičia našich žiakov aj ľudia, ktorých so školou čokoľvek spája, mali až nečakane veľa možností na exkurziu – šokujúce pokusy v chemickom laboratóriu, fauna a flóra v učebni a laboratóriu biológie, stánok s ukážkou poskytovania prvej pomoci, zdanlivo nepochopiteľné pokusy v učebni a laboratóriu fyziky, logické hádanky, astronomické zaujímavosti, Hájnikova žena v učebni slovenčiny, výstavka prekrásnych výtvarných prác spojená s príjemnou živou hudbou v učebni výchovných predmetov, živá ukážka zo života v stredoveku v učebni dejepisu, staroveké Grécko v učebni tercie, prezentácia športových krúžkov a vízie novej telocvične, ukážky prác v učebni geografie, prezentácia štúdia a projektov školy v prednáškovej aule, milé divadelné predstavenia žiakov v novej školskej knižnici, prezentácia interaktívnej tabule a programovania v učebniach informatiky a celá plejáda mimoriadne pôsobivých prezentácií vyučovania anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka v jazykových učebniach a v jazykovom laboratóriu, spojených s ochutnávkami národných špecialít, ... Rozhlasové štúdio svojou produkciou dotváralo akčnosť nezvyčajného dňa a žiacka školská rada pripravila pestré a chutné občerstvenie, ktoré umocňovalo celkový dojem. Nadšenie žiakov, učiteľov bolo neobvyklé, a tak všetko nasvedčuje tomu, že naozaj "Raz vidieť je viac ako stokrát počuť" – budeme neskromní, ale tento slogan sa nám podarilo naplniť. Ak ste z akýchkoľvek dôvodov neprišli, tak neváhajte a určite príďte o rok.

RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka Gymnázia v Snine


Niekoľko fotiek z priebehu DOD 2009...

© ® 1.7.2010.