Karpatské neboobservatórium Kolonica


V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ... <<< >>> ...
P O T V R D E N I E o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby ... <<< >>> ...
Vnútorný školský poriadok aj s prílohami ... <<< >>> ...
Školský učebný plán: 1. - 4. ročník štvorročného štúdia, 5. - 8. ročník osemročného štúdia ... <<< >>> ...
Školský učebný plán: 1. - 8. ročník osemročného štúdia ... <<< >>> ...
Inovovaný školský vzdelávací program ... <<< >>> ...
Poznámky k - Inovovaný školský vzdelávací program ... <<< >>> ...
Podávanie, prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola sťažností ... <<< >>> ...
Postup pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií ... <<< >>> ...
Povinné zverejňovanie na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. ... <<< >>> ...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia v Snine za školský rok 2019/2020, prílohy ... <<< >>> ...
Postup pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy ... <<< >>> ...
Hodnotenie a klasifikácia žiakov ... <<< >>> ...
Zjednocujúce kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ... <<< >>> ...
Komisionálne skúšky ... <<< >>> ...
Používanie skratiek v pedagogickej dokumentácii ... <<< >>> ...
Orientačný plán školy ... <<< >>> ...
Smernica č. 3/2009/pg o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok ... <<< >>> ...
Smernica č. 4/2009/pg o opatreniach proti predchádzaniu pandémie chrípky ... <<< >>> ...
Smernica č. 5/2009/pg o prevencii a riešení šikanovania žiakov ... <<< >>> ...
Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre žiakov a učiteľov ... <<< >>> ...
Poučenie o dodržiavaní zásad požiarnej ochrany ... <<< >>> ...
Školenia, aktivity učiteľov ... <<< >>> ...

© ® 1.7.2010.