Karpatské neboobservatórium Kolonica
"NÁRODNÝ PROJEKT - vzdelávanie pre 21. storočie"
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít:
- Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť.
- Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť.

Cieľové skupiny projektu:
- 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
- 3 000 študentov VŠ
- 20 vysokoškolských učiteľov
- 33 000 žiakov základných a stredných škôl

Vzdelávanie na ZŠ a SŠ:
- Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT,
- Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ,
- Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied,
- Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ,
- Vytvorenie partnerstiev a sietí ZŠ, SŠ a IT firiem.

IT ScienceLab – GYM je vybavený:
3D AiO Printer/Scanner, Tlačový materiál pre 3D, Tablety, Smartpeny, Multifunkčný rozširujúci modul pre Arduino, The starter kit for Arduino, Sada senzorov pre Arduino, Časozberná kamera na mikroskop, Digitálne mikroskopy, UV-led lampy ručné, Refraktometer ručný na cukor, Biokomora 250, Kolorimeter so stojanom, Spirometer, Meteostanica, Laboratórne váhy USB, Dynamický vozíčkový systém...


V školskom roku 2018/2019 bolo do aktivít projektu zapojených 11 učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky.

  • V rámci Podaktivity 1.1 Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ sa zúčastnení učitelia zapojili do overovania metodík v prírodovedných predmetoch a matematike.
  • V rámci Podaktivity 1.2 Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov sa vybraní učitelia zúčastnili školení na PF UPJŠ v Košiciach.
  • V rámci Podaktivity 1.4 Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií sa vybraní žiaci zúčastnili školení a samotných skúšok na získanie certifikátu ECDL.
  • V čase letných prázdnin sa v škole uskutočnil Letný IT tábor so zameraním na stavbu a programovanie LEGO robotov.

Počas roka nám bolo dodané kompletné vybavenie IT Science Lab, pomôcky boli rozdelené do jednotlivých laboratórií.


AKTIVITY

© ® 1.7.2010.