Karpatské neboobservatórium Kolonica
   IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
   INOVÁCIA OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA
   V MODERNEJ ŠKOLE"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ Dopytovo-orientovaný projekt"


ITMS kód projektu: 26110130664

Celková výška nenávratného finančného príspevku:

174 930,72 EUR

Trvanie projektu:

03/2014-08/2015

Prijímateľ:

Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina

Celkové výdavky projektu:

184 137,60 EUR


Ciele projektu:

HLAVNÝ CIEĽ:
Podpora inovatívnych vzdelávacích metód a postupov v rámci ŠKVP v záujme modernizácie a skvalitnenia vzdelávania.

ŠPECIFICKÉ CIELE:
1. Pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú prostredníctvom inovácie ŠKVP.
2. Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu.

Aktivity:

1.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií.   >>popis aktivity<<
2.1 Inovácia študijných materiálov a didaktických pomôcok vo výučbe všeobecnovzdelávacích predmetov.   >>popis aktivity<<


INOVÁCIA OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA V GYMNÁZIU SNINA


V marci tohto roku sme v Gymnáziu, Študentská 4, Snina začali realizovať projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod názvom „Inovácia obsahu a metód vzdelávania v modernej škole“. Strategickým cieľom projektu je podpora inovatívnych vzdelávacích metód a postupov v rámci školského vzdelávacieho programu v záujme modernizácie a skvalitnenia vzdelávania, pričom projekt priamo reaguje na súčasnú situáciu vo využívaní informačných technológií v praxi, na potreby pripraviť absolventov na ich využívanie počas svojho vzdelávania, ale i neskôr na trhu práce.
Vyše dvadsať pedagogických zamestnancov, predovšetkým učiteľov zapojených do projektu, sa v prvej fáze zúčastní vzdelávacích aktivít s cieľom pripraviť sa pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. V priebehu týchto aktivít učitelia získajú vedomosti a zručnosti vo využívaní interaktívnej tabule, v príprave vlastných prezentácií, vo využívaní hier a počítačových softvérov na didaktické účely, na digitalizáciu učebných materiálov a využívanie multimédií vo vyučovacom procese za účelom oživenia vyučovania a nových možností zaujatia študentov. Učitelia si osvoja využívanie moderných technológií vo vyučovaní, prácu s prezenčnou a digitálnou technikou, ale aj metódy zvládania záťažových situácií a aktivity na regeneráciu pracovných síl.
Druhá fáza projektu sa ponesie v znamení skvalitňovania výstupov vzdelávania inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu. Inováciou študijných materiálov a didaktických pomôcok sa v škole vytvorí v každom predmete niekoľko inovovaných učebných materiálov. Gymnazisti získajú ďalšie jazykové laboratórium, dve interaktívne učebne, špičkové meracie senzory pre biologické, chemické a fyzikálne laboratóriá, bude zakúpených 20 notebookov, multifunkčné zariadenia, vizualizéry, fotoaparáty, kamera.
Na záver zopár čísel: celkové výdavky projektu 184 137,60 EUR, z toho celková výška nenávratného finančného príspevku 174 930,72 EUR. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu si naša škola upevní svoje postavenie v sieti gymnázií a stane sa modernou nielen svojím materiálnym vybavením, ale predovšetkým efektívnou edukáciou a pozitívnym myslením.

RNDr. Iveta Lazorová, manažérka projektu


© ® 1.7.2010.