Karpatské neboobservatórium Kolonicariešené príklady - MAT, FYZ, CHE

Oznam

6.6.2022.

Aktuálne informácie o dianí v škole nájdete na našej novej stránke: kliknite tu...


Ponuka na prenájom majetku – O.V.S.

14.3.2022.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže...

Pre viac informácií si stiahnite tento súbor...


Oznam

10.2.2022.

Informácie k prijímacím skúškam na šk. rok 2022/2023

2.2.2022.

Spolu úspešnejší 2

20.1.2022.

Cieľom programu Spolu úspešnejší 2 je pokračovať v zmierňovaní dopadov pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl, ktoré žiaci potrebujú pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní.
Program sa bude realizovať v priebehu mesiacov január až jún 2022.
V našej škole sa programu budú zúčastňovať študenti maturitných ročníkov, I. A, II. A, III. A,
IV. KVARTA, V. KVINTA, VI. SEXTA, VII. SEPTIMA.


Spolu úspešnejší 2021

18.10.2021.

Cieľom programu Spolu úspešnejší 2021 je zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl, ktoré žiaci potrebujú pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní.
Program sa bude realizovať v priebehu mesiacov október až december 2021.
V našej škole sa programu budú zúčastňovať študenti maturitných ročníkov a IV. KVARTY.


Oznam

24.8.2021.

Ponuka na prenájom majetku

29.7.2021.

Pre viac informácií si pozrite tento súbor...


Oznam

12.7.2021.

Na vyplnenie prihlášky klikni tu...


Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022

26.2.2021.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...


Oznam

26.2.2021.

link č. 1
link č.2


Poukázanie 2% z dane za rok 2020

10.2.2021.

Vážení rodičia a sympatizanti Gymnázia v Snine,
je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2020 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Snine sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy a podporovať rozvoj mladej generácie. Má záujem, aby sa naši žiaci vzdelávali vo vyhovujúcom a príjemnom prostredí, aby mali kvalitnú materiálno-technické vybavenie pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je náš hlavný cieľ a my sa ho snažíme napĺňať. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.
Tlačivo nájdete v prílohe.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.


Oznam

22.9.2020.

Plenárna schôdza RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA (RZ)

3.9.2020.


V Snine 2. 9. 2020
RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka školy


Oznam

3.9.2020.

Oznam

31.8.2020.

Upresnenie Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja k nástupu do školy pre zahraničných študentov:

Všetci zahraniční žiaci sa musia zaregistrovať na: klikni tu...

Zahraničí žiaci, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky nemôžu nastúpiť do školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ani sa ubytovať na internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pokiaľ nebudú mať negatívny test na COVID 19, vykonaný na území Slovenskej republiky.
Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú títo žiaci informovaní orgánmi Slovenskej republiky o tom, že po príchode na územie Slovenskej republiky musia ísť do domácej karantény a tam vyčkať na výzvu dostaviť sa absolvovanie testu na COVID 19.
V karanténe musia ostať od vstupu na územie Slovenskej republiky až do doručenia negatívneho výsledku na COVID 19, čo môže byť spolu cca 7 – 8 dní.
Až po negatívnom testovaní môžu prísť do školy, resp. ubytovať sa na školskom internáte Vašej školy.


Ďalšie pokyny nájdete na:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf


Oznam

31.8.2020.

Milí žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci školy, srdečne Vás pozdravujem a verím, že ste všetci zdraví.

Pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 Vám predkladám usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v našej škole v súvislosti s pandémiou COVID-19. Jednu z príloh, a to prílohu č. 4, bude potrebné doniesť pri nástupe do školy vyplnenú a podpísanú zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom.
Informácie nájdete aj na webe: klikni tu...
Školu otvoríme 2. 9. 2020 o 8.00, pri vstupe do budovy bude zriadený ranný filter, po jeho absolvovaní otvoríme nový školský rok o 9.00.
Tešíme sa na Vás
V prípade otázok či nejasností sa môžete obrátiť na sekretariát školy alebo na mňa osobne.

V Snine 28. 8. 2020
RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka školy

Prílohy:
- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021
- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
- Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
- Podmienky vstupu do školy
- Často kladené otázky
- Semafor pre SŠ


Oznam

21.8.2020.

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach píše PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD., predsedovi Prešovského samosprávneho kraja a apeluje na predsedu a na poslancov Zastupiteľstva PSK, aby ponechali Gymnázium v Snine v sieti škôl a školských zariadení PSK bez zmeny názvu a sídla. Vysoko si ceníme našu spoluprácu s UPJŠ v Košiciach a ďakujeme za podporu.

Úplné znenie listu: kliknúť tu...


OZNAM

19.8.2020.

PETÍCIA proti návrhu na vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a za zachovanie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako samostatnej školy.

Vážení spoluobčania, milí žiaci, rodičia, absolventi, priatelia,
s prekvapením a nevôľou sme sa dozvedeli, že Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK v týchto dňoch prerokúva odporúčanie Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako organizačnej zložky Spojenej školy, Partizánska 1059, Snina do siete škôl a školských zariadení SR.
S týmto zámerom jednoznačne nesúhlasíme.
Gymnázium, Študentská 4, Snina poskytuje všeobecné vzdelanie s tradíciou 67 rokov a má vyše 5 tisíc úspešných absolventov.
Touto petíciou žiadame PSK nezaradiť do programu zasadnutia Zastupiteľstva PSK návrh na zrušenie Gymnázia, Študentská 4, Snina a zachovať Gymnázium, Študentská 4, Snina bez zmeny názvu a sídla.
Prosíme o verejnú podporu všetkých Vás, ktorým záleží na zachovaní poskytovania kvalitného vzdelania v okrese Snina.
Petičné hárky môžete podpísať v priebehu nasledujúcich dní na mnohých miestach v Snine a okolí. O Vašu podporu sa budú uchádzať aj naši študenti.
Petičné hárky si môžete vytlačiť, podpísať a doručiť do školy, najneskôr do piatku 21. 8. 2020 do 18.00. Veríme, že nás podporíte, za čo Vám vopred ďakujeme.

Petičný hárok si môžete stiahnuť tu.
Priatelia, ak sa práve nenachádzate v Snine a okolí, môžete nás podporiť aj online: kliknúť tu...


Oznam

9.7.2020.

Oznam

9.7.2020.

Ukončenie dištančného vzdelávania

16.6.2020.

Kritériá pre prijímanie žiakov do I. PRÍMY 8-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021

29.5.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...


Oznam pre uchádzačov o štúdium v 4-ročnom gymnáziu

20.5.2020.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzačov na štúdium posielame 20. mája 2020 na mailové adresy zákonných zástupcov. V nich sú uvedené kódy, pod ktorými si nájdete umiestnenie a pridelené body vo výsledkovej listine (v prílohe).
V tomto školskom roku je potrebné na gymnázium doručiť potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to v termíne do 4. júna 2020 (v prílohe).
Ak uchádzač o štúdium nebol prijatý z dôvodu nedostatku miesta, je potrebné podať odvolanie, lebo je veľmi pravdepodobné, že sa niekoľko miest uvoľní a uchádzača bude možné prijať na základe odvolania (v prílohe).
Rozhodnutia o prijatí/neprijatí je možné prevziať aj osobne na sekretariáte školy, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00. Telefonicky je možné dohodnúť si aj iný čas podľa osobných možností zákonného zástupcu uchádzača o štúdium.

Prílohy:
Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 - I. kolo
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka školy
iveta.lazorova@gymsnina.sk
0907 957 389


Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021

7.5.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...


Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu do 1. ročníka 8-ročného štúdia

6.5.2020.

• Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 15. mája 2020 riaditeľovi ZŠ. V prípade otázok nás kontaktujte - 057 7623353.
• Po zverejnení pokynov MŠVVaŠ upravíme kritériá prijímacieho konania a zverejníme ich do 29. 5. 2020. Teraz musíme čakať na ďalšie informácie, buďme trpezliví.
• Prijímacie konanie na 8-ročné gymnázium sa bude konať od 15. 6. do 30. 6. 2020.


Oznam

6.5.2020.

Oznam

29.4.2020.

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

29.4.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...


Rozhodnutie MŠVVaŠ o MATURITE 2020

26.4.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...


POZVÁNKA NA VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22.4.2020.

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.
Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.
Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Dátum podujatia: pondelok 27.4.2020 o 14:00
Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:
www.facebook.com/events/331965841098147/

Filip Bais
Národné kariérne centrum


Oznam

22.4.2020.

Zjednocujúce kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov - aktualizácia.
Viac informácií...


Oznam

15.4.2020.

Výzva na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu v Snine - oznámenie

15.4.2020.

Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie a na základe oznámenia predsedu PSK sa text "Voľby členov rady školy v termíne do 17. apríla 2020 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov." mení na text "Voľby členov rady školy v termíne do 17. apríla 2020 resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika i záverov Ústredného krízového štábu v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
Výzva na voľby členov rady školy


Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v škole v školskom roku 2019/2020

8.4.2020.

Snina 6.4.2020
RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka školy


Oznam

30.3.2020.

Aktualizované informácie ohľadom prerušenia prezenčnej formy a zabezpečenia dištančnej formy vyučovania v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Viac informácií...


Oznam

24.3.2020.

Milí žiaci, rodičia, učitelia, priatelia školy,
minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling dnes na brífingu po rokovaní vlády oznámil, že sa PRERUŠUJE VYUČOVANIE AŽ DO ODVOLANIA.
Úplne sa ruší Testovanie 9-2020 a ruší sa aj externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30.6.2020 zmaturovať.
Minister predpokladá, že školský rok skončí 30.6.2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.
Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.
Informácie budeme priebežne aktualizovať.
Prajem Vám pevné zdravie a veľa fyzických aj duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka školy


Oznam

18.3.2020.

Milí žiaci a rodičia,
v súvislosti s aktuálnym vyučovaním dištančnou formou Vás prosím, aby ste v prípade, že Vaše neplnoleté dieťa zo zdravotných, osobných, rodinných alebo akýchkoľvek iných vážnych dôvodov sa nemôže zúčastňovať na vyučovaní a plniť úlohy zadávané učiteľom, informovali o tom triednych učiteľov elektronickou formou, resp. telefonicky. Plnoletý žiak sa môže ospravedlniť sám. Následne žiadam triednych učiteľov, aby o tejto skutočnosti informovali ostatných učiteľov prostredníctvom mailu alebo aplikácie Edupage.
Ďakujem za pochopenie.

RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka školy


Oznam

16.3.2020.

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,
v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 bude vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie prebiehať dištančnou formou predovšetkým prostredníctvom aplikácie Edupage.
V súvislosti s ďalšími informáciami a vyhlásením núdzového stavu prijímam ďalšie preventívne opatrenia:
1. Úradné hodiny pre verejnosť budú iba v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 9.00 do 11.00. Zároveň žiadam o maximálne uprednostnenie komunikácie mailom, resp. telefonicky.
2. V záujme ochrany zdravia bude vstup do budovy školy umožnený iba s použitím ochranného rúška, šálu, šatky, prípadne iného prekrytia úst a nosa a zároveň odporúčam aj použitie rukavíc.

RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka školy


Zabezpečenie vyučovania počas obdobia 16.3.2020 – 27.3.2020

13.3.2020.

Oznam

11.3.2020.

Oznam pre uchádzačov o štúdium v našom gymnáziu - z preventívnych dôvodov v rámci opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu rušíme s okamžitou platnosťou až do odvolania všetky termíny prípravných kurzov pred prijímacími skúškami.

RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka školy


Oznam

9.3.2020.

Programátorská súťaž

20.2.2020.

19. 2. sa žiaci III. TERCIE (E. Maďarčiková, R. Čmiľ, Gaberšek. M. Kočan, D. Potučko) a IV. KVARTY (D. Dzuba, L. Haničák, M. Kriško) zúčastnili programátorskej súťaže iGPH boj, ktorú organizovalo Gymnázium P. Horova v Michalovciach. Všetci súťažili v kategórii mladších žiakov, kde David Dzuba získal tretí najvyšší počet bodov (zdieľané 4. miesto). Srdečne blahoželáme. Ostatní nazbierali cenné skúsenosti, ktoré určite zúročia v nasledujúcich ročníkoch súťaže.

Mgr. Martina Rosičová


Informácia o poskytnutí voľna riaditeľkou školy

20.2.2020.

Na štvrtok 20. 02. 2020 poskytujem z organizačných a prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky vody) RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov všetkých tried.
RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka Gymnázia v Snine


Video - Maturanti o maturite

19.2.2020.

Link na video - Ako funguje maturitná skúška?

Link na video - Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Link na video - Ako prebieha maturitná skúška?


Oznam

13.2.2020.

Školský špeciálny pedagóg, voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...


Oznam

13.2.2020.

Školský psychológ, voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...


Oznam

11.2.2020.

Oznam

9.2.2020.
>

Kam po základnej?

30.1.2020.

Viac informácií na: klikni tu
Veľký prehľad všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: klikni tu


Oznam

27.1.2020.

Pedagogický asistent – voľné pracovné miesta – vyhlásenie.
Na stiahnutie...


Oznam

27.1.2020.

Školský špeciálny pedagóg - voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...


Oznam

27.1.2020.

Školský psychológ - voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...


Oznam

26.1.2020.

Oznam

5.12.2019.

Najväčšia konferencia stredoškolákov - BeREADY v Košiciach

30.11.2019.

28. novembra sa v Aule Maxima na Technickej Univerzite v Košiciach zišlo vyše 400 najlepších študentov zo stredných škôl a gymnázií celého Východného Slovenska, aby sa zúčastnili workshopov a prednášok zameraných na budúcnosť trhu práce. Na študentov čakal bohatý program. Okrem nových znalostí študenti dostali aj šancu nadviazať nové kontakty, rozšíriť si obzory a zároveň sa zabaviť, keďže súčasťou podujatia bola aj virtuálna realita. Konferencia už tradične pozostávala z dvoch prednáškových panelov a pracovných workshopov. Naši tretiaci sa zúčastnili týchto workshopov - Technické predmety inovatívne a zábavne, Princípy budovania úspešnej profesijnej kariéry a Zabávať sa a popri tom sa vzdelávať.

so


Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2019

22.11.2019.

V stredu 20. 11. 2019 sa uskutočnil 14. ročník súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov, ktorého organizátorom je Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Ide o súťaž 5-členných družstiev študentov 3. ročníka gymnázií zemplínskeho regiónu v riešení úloh z prírodovedných predmetov (matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie). Medzi päticou zúčastnených tímov malo zastúpenie aj naše gymnázium. Naše družstvo nastúpilo v zložení Karin Onuferová, Viktória Štofíková, Anton Juško, Samuel Kohút a Ján Havriľák. Po dvoch kolách súťaže a dvoch otázkach z každého predmetu medzi družstvami gymnázií z Michaloviec, Veľkých Kapušian, Humenného a Trebišova obsadili naši študenti 4. miesto.
Celý priebeh súťaže sa niesol v príjemnej atmosfére. Všetci zúčastnení si odniesli pekné vecné ceny a veľa pozitívnych zážitkov.

so


Meteostanica

19.11.2019.

Priatelia, máme pre Vás skvelú informáciu vďaka nášmu aktívnemu zapojeniu do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a získaniu IT Science Lab - naša meteostanica umiestnená v areáli školy poskytuje nielen namerané údaje o teplote, tlaku, vlhkosti, rýchlosti vetra, zrážkach a pod., ale aj zaujímavé štatistické prehľady nameraných hodnôt.
link: naša meteostanica...


Gymnazisti na AO na Kolonickom sedle

12.11.2019.

Študenti I. PRÍMY, II. SEKUNDY a III. TERCIE sa dňa 11.11.2019 zúčastnili Dňa Prešovského samosprávneho kraja na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Absolvovali sme program v planetáriu a prehliadku areálu s odborným výkladom. V planetáriu sme zhliadli náučný film o Slnečnej sústave a odbornú prednášku o súhvezdiach na oblohe spojenú s besedou našich študentov s lektormi Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

so


PIŠQWORKY

12.11.2019.

Pišqworky sú súťaž v logickej hre piškvorky pre študentov stredných škôl a študentov osemročných gymnázií, ktorý vytvoria päťčlenný tím. Naše gymnázium reprezentovali v tomto školskom roku štyri tímy. Dňa 8. XI. 2019. sme sa zúčastnili oblastného turnaja v Prešove na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého. Tri naše tímy postúpili zo základného kola do vyraďovacích bojov. Členovia družstiev boli odmenení vecnými cenami.

so


Oznam

10.11.2019.

DOD na TUKE

18.10.2019.

Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Tento projekt je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Takýmto spôsobom sa univerzita snaží osloviť študentov stredných škôl a širokú verejnosť a predstaviť im akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax. Počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť študentov, aby ich návšteva nebola len jednoduchou prehliadkou budov a laboratórií, ale aj zdrojom poučenia a zábavy.
V priebehu troch hodín sme navštívili pracoviská fakúlt - FBERG, HF, SjF, FEI, SvF, EkF, a FU. Po ukončení tejto pútavej akcie sme si z nej odniesli zaujímavé informácie a zážitky a príjemne unavení sme sa vrátili späť domov.

so


Aj sninskí gymnazisti na Noci výskumníkov 2019

1.10.2019.

Posledný septembrový piatok už po trinásty krát patrí vo všetkých členských štátoch Európskej únie veľkolepému festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Ide o podujatie, ktoré má širokej verejnosti, všetkým vekovým kategóriám a záujmovým skupinám priblížiť prácu vedcov a výskumníkov. Motto tohtoročného podujatia je "Život ako ho (ne)poznáme". Na Slovensku sa toto podujatie koná v piatich mestách, pre nás najbližšie sú Košice. Zúčastnili sa ho študenti II. A a II. B, ktorí si mohli na "vlastnej koži" vyskúšať množstvo pripravených interaktívnych vedeckých prezentácií, diskusií, výstav, workshopov.

Mgr. Jaroslav Vološin


Slávnosť v Osadnom

26.9.2019.

24. septembra sa naši žiaci zúčastnili návštevy Osadného, kde mali bohatý program - navštívili kryptu s pozostatkami 1025 vojakov z I. svetovej vojny, zúčastnili sa slávnostného odhalenia sochy vojaka Červenej armády pred obecným úradom, ceremoniálu kladenia vencov k pomníku padlým vojakom v II. svetovej vojne a na miestnom cintoríne vzdali úctu padlým kladením kvetov k hrobom vojakov z I. svetovej vojny. Sme vďační za to, že sme zažili slávnostnú atmosféru v tejto obci a pripomenuli si pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za našu lepšiu budúcnosť...
Za pozvanie ďakujeme úspešnému absolventovi nášho gymnázia - starostovi obce Osadné Róbertovi Mikuláškovi.


Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

26.9.2019.

Naši žiaci sa 24. septembra zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, ktorú organizovalo mesto Snina pre vybraných žiakov SŠ, pozreli si Košický zlatý poklad, výstavy Doba ľadová, More Poľska a Poklad z Trhovišťa – aktuálne najzaujímavejší a najvzácnejší archeologický nález, ktorý je v zbierkach VSM – prilby z mladšej doby bronzovej z obce Trhovište.


Oznam

20.9.2019.

Oznam

19.9.2019.

Oznam

5.9.2019.

Oznam

27.8.2019.

© ® 1.7.2010.